قالب وردپرس

آرای هیأت‏های مستشاری دیوان محاسبات

‏‏ آرای هیأت‏های مستشاری دیوان محاسبات

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، هیأت مستشاری دیوان محاسبات، هیأت مستشاری، محکمه تجدیدنظر، دیوان محاسبات

مرجع صدور: شعبه ۲۱دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به آرای هیأت‏های مستشاری دیوان محاسبات، خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ـ رأی وحدت رویه ۱۷۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰/۳/۸۶

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۰۹۷

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص دعوای آقای (ی. ف.) به طرفیت [هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور] به خواسته فوق‏الذکر [ ابطال رأی صادره] نظر به اینکه حدود صلاحیت و اختیارات هیأت‏های مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازات‏های اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آرای هیأت‏های مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر … به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و درنتیجه ماهیت مراجع فوق‏الذکر و نوع وظایف و مسئولیت‏های آنها مفید انصراف تصمیمات و آرای قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند۲ ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است. لذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره۱۷۰-۲۰/۳/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com