قالب وردپرس

احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ

‏‏ احداث دفتر کار، سوله و حوضچه در باغ

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف ساختمانی، سوله، حوضچه، کاربری باغ، مالیات، عوارض، حق بیمه، پروانه کسب، باغ

مرجع صدور: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

چکیده: احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۲۰۷

رای بدوی

رای دیوان

ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می‏باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز ۱۰۶ مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و ۷۵۶ مترمربع ۳ واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز ۶۶۶ مترمربع ۲ واحد سوله با سقف ایرانیت و ۲۴ مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است، نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به صورت باغ بوده و اینکه پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ … رفع اثر می‏گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ بهرامی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com