قالب وردپرس

اخذ همزمان عوارض و جریمه

‏‏ اخذ همزمان عوارض و جریمه

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه، کمیسیون ماده ۷۷، عوارض، کمیسیون

مرجع صدور: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

چکیده: تعیین عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، مانع از اخذ جریمه با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‏شود.

مستندات مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۷۵۴

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (الف.ر.) به طرفیت … دایر بر نقض رأی مورخ … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‏ها که در مقام اعتراض از رأی کمیسیون بدوی مورخ … صادر گردیده، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره … مشتکی‏عنه و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را مخدوش و متزلزل و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز نشده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به آن وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات نیز تخلفی از مقررات مشهود نمی‏باشد و مضافاً طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و تعیین عوارض مانع از اخذ جریمه ماده صد نخواهد بود و با کیفیت مذکور شکایت غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com