قالب وردپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

‏‏ دانشگاه آزاد اسلامی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، دانشگاه آزاد اسلامی، دولتی، دانشگاه آزاد، غیر دولتی، دانشگاه

مرجع صدور: شعبه ۱دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به شکایت از دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل غیر دولتی بودن، خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۴۱

رای بدوی

رای دیوان

با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی‏گردد، لذا شکایت از مرجع مذکور قابل رسیدگی در دیوان نبوده و با رعایت ماده ۱۳ قانون یاد شده، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

معروفی ـ مولابیگی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com