قالب وردپرس

صورتجلسه اجرای برگ بدهی هیأت تشخیص مطالبات

‏‏ صورتجلسه اجرای برگ بدهی هیأت تشخیص مطالبات

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، هیأت تشخیص مطالبات، سازمان تأمین اجتماعی، صورتجلسه، برگ بدهی

مرجع صدور: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری

چکیده: شکایت از صورتجلسه اجرای برگ بدهی هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۸۲۵

رای بدوی

رای دیوان

نظربه اینکه صورتجلسه مزبور در اجرای برگ بدهی شماره … صادر گردیده و رسیدگی به موضوع مستلزم شکایت ذینفع از برگ بدهی شماره … می‏باشد، لذا صورتجلسه مزبور خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص، قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

نوروزی ـ بهرامی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com