قالب وردپرس

عوارض حق کسب و پیشه بانک‏ها

‏‏ عوارض حق کسب و پیشه بانک‏ها

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، عوارض کسب و پیشه، بانک، پیشه، عوارض

مرجع صدور: شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

چکیده: بانک‏ها به دلیل فعالیت در حوزه کشوری و عدم انجام کار کسبی، از پرداخت عوارض حق کسب و پیشه معاف می‏باشند.

مستندات ماده ۱۴ قانون دیوان ـ ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ آرای ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲۲۱-۲۶/۴/۹۱ و ۲۲۱ ـ۲۶/۴/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۱۸

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت کمیسیون ماده۷۷ شهرداری مشهد … با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه فعالیت بانک‏ها کشوری است و نه محلی و به علاوه کار کسبی نمی‏کنند که عوارض حق کسب و پیشه از آنها اخذ گردد و آرای شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲۲۱-۲۶/۴/۹۱ و ۲۲۰ ـ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه صراحت دارد که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیار تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‏های کشور را ندارند و لذا رأی کمیسیون ماده ۷۷ در تعیین عوارض کسب و پیشه مبنای قانونی ندارد و مخدوش می‏باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و۱۴ قانون دیوان رأی معترض عنه را نقض و مقرر می‏دارد کمیسیون هم‏عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کریمی‏تبار ـ عبدالهی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com