قالب وردپرس

معیار احتساب جرایم

‏‏ معیار احتساب جرایم

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، احتساب جرایم، ضرایب معاملاتی، سال وقوع تخلف، جریمه، ارزش معاملاتی

مرجع صدور: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

چکیده: احتساب جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بر اساس ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف باشد.

مستندات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ـ مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ـ رأی وحدت رویه ‏۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۲/۷۸

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۶۴۱

رای بدوی

رای دیوان

باتوجه به مدارک و دلایل ابرازی شاکی و لایحه جوابیه شهرداری به شماره … شکایت به نظر این مرجع وارد می‏رسد، زیرا اولاًـ کمیسیون موصوف در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچ‏گونه تحقیقی با جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده است و یا لااقل سابقه حکایتی از آن ندارد. ثانیاًـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ ـ ۲۵/۲/۷۸ احتساب جرایم بایستی براساس ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف باشد. ثالثاًـ در میزان و تعیین جرایم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده صد قانون شهرداری‏ها موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح موثر خواهد بود. فلذا با توجه به عدم احراز ضوابط مذکور ازناحیه کمسیون درمقام اصدار رأی مورد اعتراض مستنداً به مواد ۱، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت شاکی درحد طرح در کمسیون هم‏عرض با رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com