قالب وردپرس

واحدهای دولتی با اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

‏‏ واحدهای دولتی با اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه، مؤسسه دولتی، مؤسسه، وزارتخانه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرجع صدور: شعبه ۲دیوان عدالت اداری

چکیده: صرف تصویب اساسنامه مؤسسات در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مانع از شکایت از تصمیمات آنها در دیوان نخواهد بود.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۸۹

رای بدوی

رای دیوان

خواسته شاکی مطالبه هزینه سرانه دانش آموزان لازم التعلیم از راه دور نسبت به سال‏های تحصیلی ۸۳ ـ ۸۴ لغایت ۸۸ ـ ۸۹ می‏باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره … دفتر این شعبه مبنی براینکه [اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور مصوب ۶/۹/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‏باشد و خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است] با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل بند ۳ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ممنوع اعلام گردیده، در حالی که شکایت اشخاص از ادارات دولتی و مؤسسات و وزارتخانه‏ها که از فروعات مصوبات شورای مزبور می‏باشد ممنوعیتی مقرر نگردیده و لذا ایراد اداره کل آموزش و پرورش کردستان مشمول ماده ۱۳ قانون دیوان نبوده و فراخور حیطه دفاعی مشتکی‏عنه تلقی نمی‏گردد با رد ایراد مذکور، توجهاً به اینکه مطابق نامه شماره … مشارالیه (شاکی) اذعان به پرداخت سرانه دانش آموزان در سال‏های قبل از سال ۸۸ ـ ۸۹ نموده است، لذا پرداخت هزینه سرانه دانش آموزان نسبت به سال‏های تحصیلی ۸۸ ـ ۸۹ با توجه به اینکه مشتکی‏عنه مناقشه‏ای ننموده و دلیلی بر پرداخت هزینه سرانه یاد شده سال تحصیلی مذکور ارائه نکرده و تمسک مشتکی‏عنه، نامه شماره اخیر الاشاره شاکی به شرح لایحه دفاعیه حکایت ازذیحق بودن مشارالیه می‏نماید، بنابراین خواسته در این خصوص موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‏گردد و در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر جبران خسارت با توجه به اینکه خواسته خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‏باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ حسینی طباطبائی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com