قالب وردپرس

واگذاری و فروش خط تلفن

‏‏ واگذاری و فروش خط تلفن

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، امور ترافعی، خط تلفن، دادگاه عمومی، فروش خط تلفن، واگذاری خط تلفن

مرجع صدور: شعبه۸دیوان عدالت اداری

چکیده: دعاوی راجع به فروش و واگذاری خط تلفن به دلیل جنبه ترافعی در صلاحیت دیوان نمی‏باشد.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۴۳۰

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی (ع.م.) به طرفیت اداره مخابرات شهرستان فریدن به خواسته مندرج در ستون خواسته [فروش خط تلفن کار کرده و کسر مبلغ به عنوان آبونمان ۱۱۸ در مدت ۳۸ ماه در قبض‏ها] شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع مورد درخواست شاکی در خصوص فروش و واگذاری یک خط تلفن بوده که جنبه ترافعی داشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عاشوری ـ سعادت

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com