قالب وردپرس

‏‏ آرای شورای اصلاحات ارضی

‏‏ آرای شورای اصلاحات ارضی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، شورای اصلاحات ارضی، اصلاحات ارضی

مرجع صدور: شعبه ۷دیوان عدالت اداری

چکیده: شکایت از آرای شورای اصلاحات ارضی در صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۶۶۹

رای بدوی

رای دیوان

شکایت شکات طی دادخواست تقدیمی کلاسه … اعتراض از رأی صادره از شورای اصلاحات ارضی در سال۹۰ به شماره … است که طی آن مرحوم (خ. ف.) را در اراضی تحت پلاک‏های مورد درخواست صاحب نسق دانسته و با توجه به تصرفات وی و وراث در اراضی پلاک‏های … فرعی از اصلی، حکم بر اصلاح سند صادر و اداره ثبت هم اقدام نموده است. علیهذا با توجه به اینکه صاحب نسق بودن مرحوم (خ. ف.) و تصرف و کشت وی محرز و مسلم بوده است، حکم به صدور سند صادر شده است؛ نتیجتاً حق جدید با نفی حق قدیم صورت نگرفته و به همین سبب حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‏گردد. ضمناً درخواست شکات به صدور دستور موقت به شرح دادخواست نیز وجاهت نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‏گردد.رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ بشارتی‏ فر

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com