قالب وردپرس

‏‏ آرای هیأت نظارت ثبت اسناد

‏‏ آرای هیأت نظارت ثبت اسناد

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، هیأت نظارت ثبت اسناد، مراجع شبه قضایی، اسناد، تعارض اسناد، معارض سند، سند

مرجع صدور: شعبه ۷دیوان عدالت اداری

چکیده: در صورت صدور اسناد معارض، تعارض ابتدا در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد، سپس در دیوان قابل طرح است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۶۰۹

رای بدوی

رای دیوان

حسب محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از طرف ادارات طرف شکایت، اسناد معارض برای اشخاص متفاوت صادرشده است که رسیدگی به اینکه کدام سند معتبر و از اعتبار قانونی برخوردار است با هیأت نظارت مستقر در ثبت اسناد است. علیهذا گرچه اداره ثبت طی لایحه جوابیه موضوع را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است، به هرحال صدور نظر از هیأت نظارت موجب رفع تعارض و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ بشارتی‏فر

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com