قالب وردپرس

‏‏ آرای هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع

‏‏ آرای هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، هیأت نظارت، کمیسیون ماده ۳۳، جنگل‏ها و مراتع، اراضی ملی، مرغداری

مرجع صدور: شعبه ۷دیوان عدالت اداری

چکیده: شکایت از آرای هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع در صلاحیت دیوان است.

مستندات ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۷۰۴

رای بدوی

رای دیوان

نظر اینکه فسخ قرارداد واگذاری از اختیارات کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری است و نظر به اینکه مطابق مدارک و گزارش‏های موجود در پرونده، احداث مرغداری در محل مورد واگذاری موجبات مشکلات برای سایرساکنین می‏گردد و نیز با توجه به اینکه اراضی واگذار شده از اراضی ملی بوده و در مالکیت اداره طرف شکایت و نیز مدعی حق چرا در اراضی ملی هم موجود است لذا شکایت شاکی دائر به نقض رأی کمیسیون ماده ۳۳ وجاهت نداشته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ بشارتی‏ فر

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com