قالب وردپرس

‏‏ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‏های زیر زمینی

‏‏ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‏های زیر زمینی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، کمیسیون رسیدگی به امور آب‏های زیر زمینی، پروانه بهره‏برداری، چاه آب، پروانه، آب‏های زیرزمینی

مرجع صدور: شعبه ۷دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به هر گونه شکایت در خصوص چاه‏های آب فاقد پروانه بهره‏برداری بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب‏های زیر زمینی بوده و دیوان صرفاً مرجع تجدید نظر از آرای این کمیسیون می‏باشد.

مستندات تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‏های آب فاقد پروانه بهره‏برداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۴۴۳

رای بدوی

رای دیوان

صدور پروانه جهت بهره‏برداری از چاه حفرشده مطابق قانون تعیین تکلیف چاه‏های آب فاقد پروانه به عهده کمیسیون مندرج در تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور است. علیهذا قبل از رسیدگی کمیسیون فوق‏الذکر، رسیدگی در دیوان وجاهت نداشته، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ بشارتی‏ فر

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com