قالب وردپرس

‏‏ ابلاغیه آرای کمیسیون‏های ماده ۱۳ قانون دیوان

‏‏ ابلاغیه آرای کمیسیون‏های ماده ۱۳ قانون دیوان

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، ابلاغیه، رأی قطعی، کمیسیون، کمیسیون‏های ماده ۱۳ قانون دیوان

مرجع صدور: شعبه ۳۱دیوان عدالت اداری

چکیده: ابلاغیه‏های آرای کمیسیون‏های مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان ، از شمول آرای قطعی و در نتیجه صلاحیت رسیدگی دیوان خارج می‏باشند.

مستندات بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۱۷

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت خانم (ک.ب.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعتراض به رأی شماره … کمیسیون موصوف [کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‏ها]، با عنایت به اینکه برابر بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً از آرای قطعی کمیسیون‏هایی نظیر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‏ها می‏توان در دیوان اقامه شکایت نمود، در حالی که شاکی به ابلاغیه رأی کمیسیون مذکور اعتراض نموده است، به نظر این مرجع شکایت ایشان به نحو مطروحه مطابق مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. فلذا مستنداً به مقررات فوق‏الاشعار قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‏گردد، این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com