قالب وردپرس

‏‏ تبدیل زیرپله مسکونی به تجاری

‏‏ تبدیل زیرپله مسکونی به تجاری

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف ساختمانی، زیرپله، واحد تجاری، واحد مسکونی

مرجع صدور: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

چکیده: تبدیل زیرپله مسکونی به واحد تجاری از جمله تخلفات ساختمانی می‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۲۸۵

رای بدوی

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رأی کمیسیون هم عرض به شرح ستون خواسته می‏باشد که طرف شکایت بیان نموده با توجه به اینکه کمیسیون هم‏عرض با توجه به رأی شماره … شعبه تشخیص مبادرت به تبعیت و صدور رأی نموده و به تکلیف قانونی خود در تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری اصدار رأی نموده و شاکی در خصوص تبدیل زیرپله مسکونی به یک واحد تجاری دلیل و مدرکی که حکایت از سابقه کتبی قبل از سال ۵۲ باشد ارائه نداده، مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است. ضمناً از دستور موقت مورخ … رفع اثر می‏گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ بهرامی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com