قالب وردپرس

‏‏ تفاوت مجوز تجدید بنا با تعمیر بنا

‏‏ تفاوت مجوز تجدید بنا با تعمیر بنا

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، تعمیر اعیانی بنا، مجوز، تعمیر، اعیانی بنا

مرجع صدور: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

چکیده: صرف تعمیر بنا، تخلف نبوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.

مستندات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‏ ـ ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۸۵۵

رای بدوی

رای دیوان

به لحاظ قوانین و مقررات جاریه در خصوص تعمیر اعیانی نیازی به اخذ مجوز نبوده و علی‏القاعده مالک یا مالکین مجاز به انجام تعمیرات در ابنیه خویش خواهند بود، فلذا با توجه به اینکه تخلف خواهان صرفاً تعمیر بنا بوده، موضوع از شمول کمیسیون‏های ماده صد شهرداری خارج و قابلیت طرح نداشته، فلذا در اجرای ماده ۲۴ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع و در صورت احراز موضوع « صرفاً تعمیر » نسبت به صدور رأی بر رفع تعرض اقدام نمایند. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

 

 

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com