قالب وردپرس

‏‏ توافقنامه اشخاص و شهرداری

‏‏ توافقنامه اشخاص و شهرداری

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، امور ترافعی، ابطال توافقنامه، شهرداری، دادگاه عمومی، ابطال

مرجع صدور: شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

چکیده: ابطال توافقنامه‏های اشخاص و شهرداری به دلیل ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان می‏باشد

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ـ رأی وحدت رویه ۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹/۲/۷۵

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۷۲

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‏الاشعار [تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال توافق نامه مورخ … فی‏مابین شاکی و شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و با توجه به اینکه خواسته از موضوعات و مسائل حقوقی می‏باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر خارج از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نمی‏باشد و رأی وحدت رویه شماره ۳۳-۲۹/۲/۱۳۷۵مؤید آن است. بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کریمی‏تبار ـ عبداللهی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com