قالب وردپرس

‏‏ دعوی علیه شهردار

‏‏ دعوی علیه شهردار

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، شخص حقیقی، شهردار، شخص حقوقی

مرجع صدور: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

چکیده: طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی مانند شهردار، خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان است.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۶۶۱

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص دعوای آقایان (ع.ف.) و (ت.ن.) به طرفیت آقای مهندس … شهردار … که عیناً الف ـ در مورد جرم و تخلف که صدور پروانه ساختمانی خارج از ضوابط و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و حدود اختیارات تفویضی به شهرداری آمل است. ب ـ درخواست تخریب اضافه بنا احداثی در حال (اسکلت فلزی) ساختمان احداثی و کنسول غیر مجاز مشرف به همسایگان و جبران خسارت تحمیلی را خواسته‏اند، با صرف نظر از اینکه دادخواست و ضمائم در یک نسخه تقدیم شده و با قطع نظر از نحوه خواسته، مع الوصف چون طرح دعوی و شکایت علیه شخص شهردار … خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است، قرار رد آن صادر می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com