قالب وردپرس

‏‏ دلایل مانعۀ‏الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰

‏‏ دلایل مانعۀ‏الجمع کمیسیون ماده ۱۰۰

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، دلایل مانعۀالجمع، کاربری مجاز، پلمب بنا، تخریب بنا، اصول سه گانه، بنا

مرجع صدور: شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

چکیده: دلایل «عدم رعایت کاربری مجاز» و «عدم رعایت آئین نامه ۲۸۰۰» در احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه، به دلیل منجر شدن به دو حکم متفاوت پلمب و تخریب بنا مانعۀالجمعند.

مستندات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‏ ـ مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۵۲

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری … با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است، نظر به اینکه استدلال کمیسیون در احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه و ضرورت تخریب آن دو چیز بوده که عدم رعایت کاربری مجاز و عدم رعایت آئین نامه ۲۸۰۰ که این دو مانعۀالجمع می‏باشد. چون در صورت عدم رعایت آئین نامه ۲۸۰۰ لازمه آن تخریب بنا است و لازمه عدم رعایت کاربری غیر مجاز پلمب بنا و رعایت کاربری مجاز وفق ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ می‏باشد که این دو امر قابل جمع نمی‏باشد و از طرفی تشخیص عدم رعایت آئین نامه ۲۸۰۰ از طریق اظهار نظر کارشناس صورت می‏گیرد که در رأی صادره حکایتی از آن وجود ندارد، بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض و ارجاع امر به کمیسیون هم عرض جهت رعایت مراتب فوق صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کریمی‏تبار ـ عبدالهی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com