قالب وردپرس

‏‏ سازمان بورس اوراق بهادار

‏‏ سازمان بورس اوراق بهادار

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، سازمان بورس اوراق بهادار، نهاد عمومی غیر دولتی

مرجع صدور: شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری

چکیده: سازمان بورس از نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان نبوده و امکان طرح شکایت علیه آن در دیوان وجود ندارد.

مستندات ماده واحده قانون تفسیرماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۸۸۴

رای بدوی

رای دیوان

نظر به اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‏‏عنه با توجه به این که سازمان بورس از جمله نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون تفسیرماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۴ نبوده، با توجه به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری ‏نژاد ـ رشیدی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com