قالب وردپرس

‏‏ شهرداری در مقام خواهان

‏‏ شهرداری در مقام خواهان

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خواهان، شواری شهر، شهرداری، بودجه، دولتی، غیر دولتی

مرجع صدور: شعبه ۱۹دیوان عدالت اداری

چکیده: دعاوی مطروحه از سوی شهرداری‏‏ها در صلاحیت دادگاه-های عمومی می‏‏باشد نه دیوان.

مستندات اصل ۱۷۳ قانون اساسی ـ بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۶۹۳

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت شهرداری منطقه ۱۳ تهران علیه … و شعبه ۴ سازمان تأمین اجتماعی تهران مبنی بر اعتراض به رأی شماره… هیأت تشخیص اداره کار، لازم به توضیح است که شاکی بدواً دادخواست خود را تقدیم شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران نموده و دادگاه مرجوع الیه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نموده است. با عنایت به مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان در این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. دفتر، پرونده نزد مشاورین محترم ریاست دیوان ارسال تا در اجرای ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری نظریه خویش را اعلام دارند. سپس نظر به اینکه اختلاف بین این شعبه از دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی محقق است، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

خضرائی ـ چاووشی

رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور
نظر به این‏‏که شخص حقوقی مندرج در بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۳۰/۱۰/۸۵ با توجه به قرینه کلمه مردم مندرج در ماده ۱ فصل اول تشکیلات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۱۰/۸۶ منصرف از دولت است، بنابراین شکایت شهرداری منطقه ۱۳ تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی از مصادیق بند ۱ مرقوم نیست و طبعاً در صلاحیت عام و کلی دادگاه‏‏های عمومی است، لذا با تأیید دادنامه شماره ۳۶۹۳ ـ ۱۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری حل اختلاف می-شود.
مستشاران شعبه پنجم دیوان عالی کشور
جلیلی تقویان ـ رضائی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com