قالب وردپرس

‏‏ شورای شهر در مقام خواهان

‏‏ شورای شهر در مقام خواهان

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خواهان، شواری شهر، شهرداری، بودجه، دولتی، غیر دولتی

مرجع صدور: شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری

چکیده: نظر به تأمین بودجه شوراهای شهر توسط شهرداری‏ها، شکایت شوراهای شهر در دیوان قابل‏‏استماع نیست

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۸۵۱

رای بدوی

رای دیوان

با توجه به محتوای پرونده و ملاحظه دادخواست ارائه شده که شورای شهر چرمهین به اقدامات سازمان مشتکی‏‏عنه معترض بوده، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه بودجه شورای شهر توسط شهرداری تأمین می‏گردد شکایت شورای شهر چرمهین قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا قرار عدم استماع شکایت شورای مذکور صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری ‏نژاد ـ رشیدی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com