قالب وردپرس

‏‏ عملیات اجرایی واحد مالیاتی

‏‏ عملیات اجرایی واحد مالیاتی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، عملیات اجرایی واحد مالیاتی، وصول مطالبات، توقیف حساب بانکی، مالیات، حساب بانکی، واحد مالیاتی

مرجع صدور: شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

چکیده: توقیف حساب‏‏های بانکی در راستای وصول مطالبات، جزء امور اجرایی واحد مالیاتی بوده و قابل شکایت در دیوان نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۳۰

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه، شکایت وارد و در خور پذیرش نمی‏باشد زیرا اقدام معترض‏‏عنه پس از احراز انتقال امتیاز داروخانه توسط خوانده صورت پذیرفته که در محدوده وظایف قانونی و مطابق مقررات بوده است و در خصوص بخش دیگر شکایت شاکی دائر به اعتراض به توقیف حساب‏‏های بانکی نظر به اینکه اقدام انجام شده جزء امور اجرایی بوده که قانونگذار این اختیار را به واحد مالیاتی جهت وصول مطالبات اعطاء کرده و قابل شکایت در دیوان عدالت نمی‏باشد، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‏‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com