قالب وردپرس

‏‏ عوارض قراردادهای پیمانکاری

‏‏ عوارض قراردادهای پیمانکاری

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، عوارض پیمانکاری، قرارداد پیمانکاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، پیمانکاری، ارزش افزوده، کمیسیون، پیمانکار، مالیات

مرجع صدور: شعبه ۳۱دیوان عدالت اداری

چکیده: قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن، توجیه قانونی ندارد.

مستندات ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ رأی ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۸/۸/۹۱

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۰۹

رای بدوی

رای دیوان

ملاحظه می‏گردد شرکت فوق‏الذکر به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین شهر از توابع استان اصفهان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رأی شماره … کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‏ها اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع رأی معترض عنه عوارض نیم درصد پیمانکاری مربوط به سالهـای ۸۸ و ۸۹ می‏باشد و پس از اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مطابق رأی شماره ۵۵۰-۸/۸/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد و فعالیت‏های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور محسوب می‏گردد، بنابراین شکایت شرکت شاکی را موجه و حکم به ورود آن و نقض رأی معترض صادر می‏گردد و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون هم‏عرض عنه ارسال نماید. رأی فوق مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com