قالب وردپرس

‏‏ فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی

‏‏ فعالیت حرف پزشکی در املاک تجاری و مسکونی

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، مطب پزشک، حرف وابسته به امور پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ملک مسکونی، ملک تجاری

مرجع صدور: شعبه ۱دیوان عدالت اداری

چکیده: قانون‏گذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک اعم از تجاری و مسکونی قرار داده و شهرداری نمی‏تواند مصادیقی از مؤسسات و مراکز پزشکی را مستثنی نماید.

مستندات قانون محل مطب پزشکان ـ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی ـ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ـ قاعده حقوقی اعمال اصل در موارد مشکوک

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۳۶

رای بدوی

رای دیوان

ظر به اینکه اولاًـ به استناد قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۲/۶۶ صاحبان حرفه وابسته به امور پزشکی مجاز به فعالیت در ساختمان‏های مسکونی و تجاری صرف نظر از ملکی یا اداری بودن آنها می‏باشند. ثانیاًـ مستفاد از ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی تشخیص اینکه حرفه پزشکی است یا وابسته پزشکی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و شهرداری ملزم است جهت احراز حرف پزشکی یا حرفه وابسته به آن نظر وزارت مذکور را اخذ نماید و از آنجایی که حسب گواهی شماره… مدیر کل تجهیزات پزشکی مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرکت آرمین در ردیف شرکت‏هایی بوده که فعالیت آن حرف پزشکی محسوب می‏شود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ نوع فعالیت و آثار و تبعات حقوقی ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است. ثالثاًـ طبق قاعده حقوقی «در موارد مشکوک فیها رعایت اصل لازم الاتباع بوده و اعمال انشاء فقط در امر مقطوع به است» و با توجه به اینکه قانونگذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت صاحبان حرف وابسته به امور پزشکی را در املاک اعم از تجاری و مسکونی مجاز دانسته و موارد مستثنی را ذکر ننموده، شهرداری ملزم است اصل را جاری نموده و نمی‏تواند مصادیقی از مؤسسات و مراکز پزشکی که در تولید، واردات، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی فعالیت می‏کند را انشاء نماید زیرا اعمال انشاء محتاج به نص قانونی است که چنین نصی در بین نبوده و تطبیق موضوع با حکم مقنن به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره… شعبه ۲۸ بدوی دیوان حکم به ابطال رأی شماره… کمیسیون تجدیدنظر شهرداری منطقه ۶ تهران و ارجاع موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‏عرض با لحاظ جهات و مبانی ذکر شده در رأی دیوان صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ یاورزاده ـ دلاوری ـ شریعت‏ فر

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com