قالب وردپرس

‏‏ مبلغ قبض برق

‏‏ مبلغ قبض برق

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، امور ترافعی، قبض برق، دادگاه عمومی، شرکت توزیع نیروی برق، اداره برق

مرجع صدور: شعبه۸دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به قبض برق، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۴۲۱

رای بدوی

رای دیوان

خواسته آقای (م.د.) اعتراض به تصمیم و اقدامات اداره برق شهر ری در اصدار قبوض برق بدون توجه به کارکرد کنتور می‏باشد. با عنایت به اینکه شرکت توزیع نیروی برق قبوض مصرفی را صادر می‏نماید و شخصیت مستقل از اداره برق شهرستان دارد، شکایت متوجه اداره برق نمی‏باشد. مضافاً اینکه موضوع خواسته امری ترافعی و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است. همچنین مستند ارائه شده سند عادی بوده و ادارات و محاکم تکلیفی در خصوص اسناد عادی در خصوص اموال غیر منقول ندارند. با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به مقررات ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عاشوری ـ سعادت

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com