قالب وردپرس

‏‏ نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات

‏‏ نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، وظیفه حاکمیتی شهرداری، قاعده آمره، نظارت بر احداث ساختمان، وظیفه حاکمیتی، تخلف ساختمانی، توافق

مرجع صدور: شعبه۳۳ دیوان عدالت اداری

چکیده: نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات از وظایف حاکمیتی شهرداری‏ها و قواعد آمره محسوب شده و توافق شهرداری با اشخاص برخلاف این قاعده، غیر نافذ خواهد بود.

مستندات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۹۷

رای بدوی

رای دیوان

ماحصل شکایت وکیل شکات این است که موکلین ایشان به موجب توافقنامه ای با شهرداری مشتکی‏عنه و با اخذ مجوز اقدام به احداث بنا در ملک خود نموده و کلیه حقوق قانونی شهرداری مطابق مقررات را پرداخت نموده‏اند. لیکن علیرغم مفاد مندرج در بند ۴ قرار داد مبنی بر سلب اختیار هر گونه اعتراض و طرح دعوی شهرداری قصد طرح پرونده ساختمانی در کمیسیون ماده صد داشته و از صدور پایان کار امتناع می‏نماید، لذا تقاضای الزام به صدور پایان کار و جلوگیری از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد را نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی شکات و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی‏عنه مثبوت به شماره … دفتر شعبه، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۴ ذیل آن نظارت بر احداث ساختمان و اعلام تخلفات ارتکابی از وظایف و تکالیف حاکمیتی شهرداری‏ها بوده و از قواعد آمره محسوب می‏گردد و توافق مراجع مذکور با اشخاص حقیقی و حقوقی برخلاف این قاعده آمره غیر نافذ خواهد بود، لذا در موضوع مطروحه شکایت شاکی مبنی بر عدم طرح پرونده در کمیسیون ماده صد غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد و خواسته دیگر مبنی بر الزام به صدور پایان کار نیز به لحاظ اینکه صدور پایان کار منوط به اخذ گواهی عدم خلاف یا صدور رأی کمیسیون ماده صد و اجرای آن می‏باشد و هیچ یک از شرایط فوق محقق نگردیده و در شرایط حاضر غیر مسموع بوده، قرار رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

معروفی ـ گودرزی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com