قالب وردپرس

‏‏ نظام مهندسی و کنترل ساختمان

‏‏ نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، نهاد مدنی، غیر دولتی، فرجام خواهی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دولتی، شورای انتظامی، عدم استماع دعوی

مرجع صدور: شعبه ۱دیوان عدالت اداری

چکیده: نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نهاد مدنی و غیر دولتی است و دیوان صلاحیت فرجام خواهی نسبت به آرای شورای انتظامی آن را ندارد.

مستندات ماده۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ ماده۴۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۰۲

رای بدوی

رای دیوان

نظر به اینکه مطابق ماده۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۲۸/۱۲/۷۴ و ماده۴۲ آئین نامه اجرایی این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد مدنی و غیر دولتی می‏باشد؛ دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به فرجام خواهی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان مذکور را نداشته و مبادرت شعبه۷ بدوی به نقض رأی شورا از وجاهت قانونی برخوردار نمی‏باشد. لذا ضمن نقض دادنامه شماره… شعبه۷ بدوی دیوان، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ درزی رامندی ـ شریعت‏ فر ـ دلاوری

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com