قالب وردپرس

‏‏ کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها

‏‏ کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز شهرها، خشک شدن درخت، کارشناس رسمی دادگستری، شهرسازی، معماری، درخت، فضای سبز، کمیسیون هم‏عرض، کارشناس، کمیسیون ماده ۷، کارشناسی

مرجع صدور: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

چکیده: اختلاف شاکی و کمیسیون ماده ۷ در خشک شدن درخت و عدم پاسخ کافی کمیسیون، از موجبات جلب نظر کارشناس رسمی و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم‏عرض است.

مستندات مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۲۵۱

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت (ح. ب.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق‏الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه طرفین در خشک شدن درخت منتسب به شاکی و چگونگی آن اختلاف دارند و در رأی کمیسیون به موارد فوق پاسخ لازم داده نشده و لایحه دفاعیه شماره … طرف شکایت به گونه‏ای تنظیم شده است که نمی‏تواند اقدام کمیسیون را توجیه نماید، لذا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور شهرسازی و معماری ضرورت دارد. بنابراین با غیر موثر بودن دفاعیات شهرداری، شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی معترض عنه، حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم‏عرض با حضور شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جباری ـ پراینده شهرستانی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com