قالب وردپرس

‏‏ کمیسیون مشاغل مزاحم

‏‏ کمیسیون مشاغل مزاحم

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون مشاغل مزاحم، صلاحیت تشخیصی، صلاحیت دیوان، مشاغل مزاحم

مرجع صدور: شعبه۸دیوان عدالت اداری

چکیده: اعتراض به مشاغل مزاحم بدواً در کمیسیون مشاغل مزاحم مستقر در شهرداری‏ها قابل رسیدگی می‏باشد.

مستندات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۱۲

رای بدوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تقدیمی شکات پرونده به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به ساماندهی صنوف مزاحم و اجرای تملک اراضی به شرح مندرجات دادخواست وضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه اعتراض به مشاغل مزاحم به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‏ها بدواً قابل رسیدگی در کمیسیون‏های مشاغل مزاحم می‏باشد و تقاضای شاکی مبنی بر الزام شهرداری به تملک و تصرف اراضی و املاک مربوط به صنوف یاد شده مستلزم وجود طرح، تأمین اعتبار و سایر الزامات قانونی است، لذا در وضع موجود شعبه شکایت مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عاشوری ـ سعادت

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com