قالب وردپرس

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد

خلاصه رأی: خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۹۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی‏آقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب ازبابت ۸ ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تأخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (۰۰۰/۲) تومان ازتاریخ ۲۳/۱۰/۸۹ لغایت ۲۶/۵/۹۰ ، تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد می‏داند و خوانده را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۴۸) ریال از بابت ۸ ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ ۲۶/۵/۹۰ ماهیانه (۰۰۰/۲۰۰/۴) ریال و همچنین روزی (۰۰۰/۲) تومان خسارت قراردادی روزانه (۲۰۰۰) تومان از تاریخ ۲۳/۱۰/۸۹ لغایت‏۲۹/۵/۹۰ جمعاً (۰۰۰/۰۰۰/۳۲) ریال مجموعاً (۰۰۰/۶۲۰/۵۱) ریال مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و۱۰ قانون مدنی درحق خواهان با احتساب (۰۰۰/۰۲۷/۱) ریال هزینۀ دادرسی محکوم می‏نماید حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ ۱۰/۷/۹۰ در پرونده بایگانی شماره ۹۰/۳۷۱ شعبه ۱۸۶ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت تجدیدنظرخواه دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمن‏المبیع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (۰۰۰/۲۰) ریال از تاریخ ۲۳/۱۰/۸۹ لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارٌالیه در جلسه دادرسی دادگاه که تجدیدنظرخوانده غایب بوده است،‏ آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع.ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ ۲۳/۱۲/۸۷ ، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع می‏کرد ‏با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص می‏دهد؛ زیرا اولاً؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال به مدت هشت ماه و روزی ۰۰۰/۲۰ ریال از تاریخ ۲۳/۱۰/۸۹ لغایت ۲۹/۵/۹۰) مبلغ (۰۰۰/۶۲۰/۵۱) ریال نمی‏شود، ثانیاً؛ بر فرض احراز حقّانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (ازجمله هشت قسط انتهایی قرارداد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیّت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی محرز می‏باشد. لذا محکومیت خریدار در قبال الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت می‏باشد (که آن هم به میزان ۰۰۰/۶۰۰/۳۳ ریال) و اما در خصوص خسارت تأخیر قراردادی به مأخذ روزی (۰۰۰/۲۰) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارائه نکرده است به بی‏حقی این قسمت از خواسته وی حکم می‏گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

بهارشاهی – افتخار

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com