قالب وردپرس

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا – بهترین وکیل اصفهان

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا

خلاصه رأی: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوای بدوی را عیناً تأیید کند، رأی دادگاه تجدیدنظر نیز، قرار تلقی شده و قابلیت اعاده دادرسی را ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۸۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دادخواست (م. الف.) با وکالت (ک. الف.) به طرفیت (ج. ز.) به خواسته الزام به تحویل مبیع تکمیلاً و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه تحویل مبیع متفرع بر مالکیت خواهان از مجرای سند رسمی است که در مانحنُ­فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی خواهان مالکیتی در پلاک موصوف ندارد، بنا­علی­هذا دعوی خواهان را در خصوص الزام به تحویل مبیع غیر وارد ]تشخیص[ و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­دارد. اما در خصوص خسارت تأخیر در تحویل از مورخ ۳۰/۶/۸۶ لغایت ۹/۹/۸۸ که جمعاً به مدت۸۰۶ روز می­شود مستنداً به مواد۱۰، ۲۲۳، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (۰۰۰/۶۰۰/۸۰) ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون­آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (۰۰۰/۶۶۸/۱)­ ریال­، له خواهان ­صادر و اعلام می­دارد. دفتر دادگاه مکلّف است از زمان صدور اجرائیه نسبت به ابطال هزینۀ دادرسی از محکومٌ­له اقدام نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – سعیدی راد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ک. الف.) به وکالت از طرف آقای (م. الف.) به طرفیت آقای (ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۵/۲/۸۹ صادره از شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تحویل مبیع به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه صادر شده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و علاوه بر عدم احراز مالکیت خواهان بدوی قرارداد استنادی نیز در هیچ مرجعی صحّت آن تأیید و یا تنفیذ نشده، بنابراین قرار صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های ­عمومی ­و ­انقلاب­­ در امور مدنی، ­ضمن ­رد تجدید نظرخواهی دادنامه معترضٌ­عنه عیناً تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- صلاتی

در خصوص دادخواست (ک. الف.) به وکالت از (م. الف.) به طرفیت (ج. ز.) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۵/۶/۹۰ صادره از این دادگاه در تأیید دادنامه شکلی شماره ۷۲ مورخ ۵/۲/۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران ناظر به قرار رد دعوی خواهان مبنی بر تحویل مبیع، دادگاه با توجه به اینکه رأی این شعبه ( دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی ) در تأیید قرار صادره از دادگاه بدوی بوده و بدین ترتیب رأی این شعبه نیز دارای صبغۀ قرار می­باشد و تنها از احکام دادگاه­ها می­توان درخواست اعاده دادرسی نمود، لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- صلاتی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com