قالب وردپرس

حق تغییر نام کوچک – بهترین وکیل اصفهان

حق تغییر نام کوچک

خلاصه رأی: انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می‏باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می‏تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۹۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی (خ. س.) فرزند (ش.) به طرفیت اداره ثبت احوال تهران، به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره ۶۲۱۹ از (خ.) به نام (ن.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی به نام (ن.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان اورا به همین نام صدا می‏زده‏اند، لذا تقاضای تغییر نام را در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده، نموده است؛ دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ن.) از اسامی ممنوعه نمی-باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‏شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‏الذکر از (خ.) به نام (ن.) را صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه ‏تجدیدنظر استان تهران ‏می-باشد.

دادرس شعبه ۱۸۳دادگاه عمومی حقوقی تهران – قیصری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت (خ. س.) نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت اداره فوق به تغییر نام خواهان از (خ.) به (ن.) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترضٌ‏عنه عیناً تأیید می‏گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صلاتی – رضایی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com