قالب وردپرس

قطعیت گزارش اصلاحی – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت گزارش اصلاحی

خلاصه رأی: گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۳۶

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در مورد خواسته خانم (الف.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.) و (ش.) با نام خانوادگی (ی. ن. ت.) مبنی بر تقسیم ماترک متوفی (ی. ن. ت.) به شرح درخواست با توجه به صورت مجلس مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ و اشتمال آن بر تقسیم به تراضی، مستنداً به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ از قانون امور حسبی قرار تقسیم به تراضی به شرح انعکاس یافته در صورت مجلس که عیناً در قرار موصوف درج می‏گردد، صادر می‏شود در مورد ملک واقع در خیابان …، آقای (ش. ی.) متعهد شدند که سهم خانم (الف.) را خریداری و ظرف مدت شش‏ماه، ثمن آن را به وی بپردازد و قیمت با توافق طرفین است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از شش دانگ می‏باشد و در مورد سرقفلی مغازه واقع در خیابان … مقرر شد سهمی خانم (الف.) که یک ونیم دانگ از شش دانگ است، توسط آقای (ش.) تا آبان ۹۱ خریداری گردیده و قیمت با توافق طرفین تعیین می-شود با دیگر جزئیات مندرج در صورت‏مجلس و در مورد ملک واقع در خیابان … که چهار طبقه و هفت واحد مسکونی است و سهم خانم (الف.) یک و نیم دانگ از کل است، پس از انجام کارهای انحصار وراثت با حصول توافق در قیمت و با ارجاع به کارشناس، سهم خانم (الف.) توسط آقای (ش.) خریداری شود وإلا فعلا به صورت مشاعی باقی باشد تا زمان [آمادگی] آقای (ش.) جهت خرید آن و اموال موجود در خیابان یکم که پدر و مادرشان در آن زندگی می‏کردند، با توافق فیمابین تقسیم یا به فروش برسد و همچنین اموال موجود در انباری و نیز به شرح مذکور اتومبیل فورد مدل ۱۹۸۷ و اجرای بند چهارم از تاریخ توافق به شرح قرار تقسیم به تراضی تا یک سال مقیّد گردیده با این قید که ممتنع از انجام بندهای موصوف مکلّف به پرداخت دویست و پنجاه میلیون تومان در حق طرف دیگر باشد و اینکه آقای (ش.) متعهد به که یک گاو صندوق خارجی نسوز ضد سرقت به خانم (الف.) ظرف شـش ماه از یوم جاری تـحویل نماینده که بر این اساس ، قرار تقسیم توافقی که مشتمل بر نوعی تصالح است، انشاء گردید.

رئیس شعبۀ ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (الف.) به طرفیت آقایان (ی.) و (ز.)، هردو (ی. ن. ت.)، نسبت به دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۵/۲/۹۱ شعبۀ ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار تقسیم توافقی مشتمل بر نوعی تصالح بر طرز تقسیم ماترک گزارش اصلاحی صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده نمی‏شود؛ زیرا قرار بر توافق و سازش موضوع مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ قانون امور حسبی، قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد. به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضائی – صلاتی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com