قالب وردپرس

الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج – بهترین وکیل اصفهان

الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج

خلاصه رأی: ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. ج.) فرزند (الف.) به طرفیت خانم (ح. الف. ص.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. ن.) دایر به صدور حکم الزام به تمکین با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج با احراز رابطه زوجیت دائمی فی‏مابین خواهان و خوانده و اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخه ۳۰/۳/۹۱ و لایحه تقدیمی، توجیهی در مخالفت با خواسته ارائه ننموده و استناد به آرای صادره از شعب ۲۵۹و۲۸۳ دادگاه عمومی تهران نموده و موضوع را از نظر شکلی مشمول امر مختوم بها دانسته و در نهایت استناد به بیماری هپاتیت B زوج نموده که در خصوص شکلی ضمن رد ایراد وکیل به دلیل حدوث شرط جدید تهیه مسکن توسط زوج و با عنایت به اینکه در یکی از دادنامه‏های شعبۀ ۲۸۳ مسئله تمکین را مشروط به تهیه منزل برای زندگی مشترک نموده و اینکه در ماهیت با توجه به شواهد موجود زوجه اطلاع از وضعیت بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج داشته و این نمی تواند موجبی برای عدم تمکین وی بوده باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر بر حسب تصویر مصدق اجاره‏نامه توسط زوج منزل تهیه گردید و نمی‏تواند موضوع مشمول مقررات ۱۱۱۵ قانون مدنی باشد، لذا به استناد به مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۳و۱۱۰۴و۱۱۰۵و۱۱۱۴ قانون مدنی، دعوی خواهان قابل پذیرش و حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‏گردد. این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۸۱ دادگاه خانواده ‌تهران – ملکی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (ح. الف. ص.) با وکالت آقای (م. ن.) از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۹۰۰۳۸۹ مورخه ۳۱/۳/۹۱ شعبۀ محترم ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارٌالیها به تمکین از شوهرش تجدیدنظرخوانده آقای (م. ج.) محکوم گردیده، وارد نمیباشد؛ زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید، ارائه نکرده است، بنا به مراتب، دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏ های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ درامور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهیِ تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تأیید می‏نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم، قطعی است.

رئیس شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حسینی اراکی – مؤتمن

رأی دادگــاه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی خانم (ح. الف. ص.) با وکالت آقای (م. ن.) ازدادنامه قطعی ۹۱۰۱۰۲۱ مورخه ۴/۶/۱۳۹۱ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره ۹۱۰۳۸۹ مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبۀ محترم ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که راجع است به محکومیت خانم (ح. الف. ص.) به تمکین زوجیت نسبت به آقای (م. ج.) که با اقدام تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها برابر دادنامه فوق‏الذکر (دادنامه موضوع اعاده دادرسی) با رد اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده نظر به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‏شود که علّت تقاضای اعادۀ دادرسی ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B عنوان گردیده، لذا با توجه به مراتب، نظر به اینکه بیماری مذکور (از نوع B) مانع تمکین نمی‏باشد، تقاضای اعاده دادرسی نیز با هیچ‏یک از شقوق ذیل ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ از قانون دادرسی یاد شده، قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

رئیس شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

حسینی اراکی – ارژنگی – مؤتمن

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com