قالب وردپرس

عدم تعیین داور از سوی خواهان دعوی طلاق – بهترین وکیل اصفهان

عدم تعیین داور از سوی خواهان دعوی طلاق

خلاصه رأی: در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج اقامه شده‏باشد، در صورتی که زوج از معرفی داور خود امتناع نماید، تعیین داور بر عهدۀ دادگاه است و موجبی برای رد دعوا نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۵۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی (ع. ش. پ.) به طرفیت (ف. د.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق، نظر به اینکه خواهان علی‏رغم ابلاغ به عمل آمده و مضی مهلت مقرر قانونی، تاکنون نسبت به معرفی داور اقدام ننموده‏اند، و نظر به اینکه دادگاه مکلف به حل و فصل اختلافات فی‏مابین زوجین از طریق ارجاع امر به حکمین می‏باشد و دادگاه بدون اجرای این تکلیف قانونی از رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی متعذر است، بنابراین با استفاده از مادۀ واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‏نامه اجرایی آن، قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران – بـیـگـی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی آقای (ع. ش. پ.) از دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۲۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبۀ محترم ۲۰۱ دادگاه خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (ف. د.) به خواسته گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۲۱۵ قرار رد دعوی تصدیر گردیده، وارد است؛ زیرا با ملاحظه مفاد تجدیدنظرخواهی و اینکه در رابطه با موضوع ارجاع امر به داوری دادگاه محترم بدوی اختیار دارد که در صورت عدم معرفی داور نسبت به تعیین داور اقدام نماید و در طلاق رجعی که به تقاضای زوج می‏باشد، قیام به تکلیف فوق در مراحل رسیدگی از تکالیف آمرۀ قانونی است، لذا بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامۀ معترضٌ‏عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی، آن را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‏نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون، قطعی است.

رئیس شعبۀ ۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حسینی اراکی – ارژنگی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com