قالب وردپرس

عدم توجه دعوی و سِمَت در دعوی اعتراض ثبتی پس از انتقال ملک – بهترین وکیل اصفهان

عدم توجه دعوی و سِمَت در دعوی اعتراض ثبتی پس از انتقال ملک

خلاصه رأی: انتقال ملک به غیر توسط متقاضی ثبت مانع از رسیدگی به اعتراض معترض ثبتی نیست و منتقلٌ‏الیه قائم‏مقام مالک سابق می‏شود؛ لذا ایراد عدم توجه دعوا به وی صحیح نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۳۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی (ت. ع.) با وکالت آقایان ۱- (م.) ۲- (ک.) به طرفیت وزارت (ب. ج.) به خواسته ابطال تقاضای ثبت اعیانی و آگهی تحدیدی نسبت به پلاک ۲۸۱۱ فرعی از ۶۸ اصلی [متعلق به] (ت.ع.) مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است، دادگاه در وهله نخست و جهت معلوم و مشخص شدن این مهم که آیا اساساً خوانده محترم پرونده بدون مجوز قانونی مبادرت به تحصیل سند مالکیت اعیانی نسبت به عرصه موقوفه متعلقه به خواهان نموده است یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده درانجام و اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‏نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۳۸۲۷-۱۹/۱۰/۹۰ دفتر شعبۀ عیناً چنین آمده است… پس از بازدید محل و تطبیق سند مالکیت پلاک ۲۸۱۱/۶۸ بخش ۱۱ تهران که به عنوان اعیانی صادر شده و فعلاً درمالکیت آقایان ۱- (ح. ح. ر.) و ۲- (ن. ش. ن.) می‏باشد با تحقیق محلی معلوم شده محدودۀ مورد ترافع مطابقت دارد که نظریه موصوف مطابق مقررات به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید، از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می‏رسد، نظریۀ یادشده منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه بوده و نقصی متوجه آن

نمی‏باشد، لهذا با وصف مراتب فوق و توجهاً به اینکه حسب نظریه کارشناس هم اینک صاحب سند اعیانی اشخاصی منصرف از خوانده پرونده می‏باشند مستنداً به شق ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی دادگاه به صدور قرار عدم استماع اظهار نظر می‏نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبۀ ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میر دیلمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (ت. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۸۴ مورخه ۱۰/۲/۹۱ صادره ازشعبۀ هشتم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی اعتراض به تقاضای ثبت اعیانی و اعتراض به عملیات تحدید حدودی راجع به پلاک ثبتی ۱۱ فرعی از ۶۸ اصلی اوین صادرشده است، وارد و موجّه می‏باشد؛ زیرا انتقال ملک به غیر، توسط متقاضی ثبت مانع از رسیدگی به اعتراض معترض ثبتی نمی باشد و منتقلٌ‏الیه، قائم‏مقام مالک سابق می‏شود و دادگاه مکلّف است در موضوع دعوی رسیدگی، ماهیتاً انشای رأی کند و صدور قرار، محمل قانونی ندارد، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‏کند. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی – حمیدی راد

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com