قالب وردپرس

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا – بهترین وکیل اصفهان

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا

خلاصه رأی: در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‏تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت ۱- (و. ن.) ۲- شرکت برق منطقه‏ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۲۸۷ فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی‏رغم مراجعات مکرر موکل، از پرداخت حقوق حقۀ وی، استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازعٌ‏فیه عند‏اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.» دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خوانده ردیف دوم به شرح جلسه رسیدگی مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ نظر به اینکه مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ فرع بر رعایت مقررات آن، مِن‏جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می‏باشد، ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید، لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف، فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‏گردد. خواهان می تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶ مورخه ۶/۳/۹۱ صادره ازشعبۀ ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجّه می‏باشد؛ زیرا صرف ‏نظر از جهات اعلام شده ازسوی تجدیدنظرخواه، اصولاً اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم، مبنای قانونی ندارد و درصورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه، مدعی باید ابتدا نحوۀ تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارائه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن‏فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‏شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی – حمیدی راد

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com