قالب وردپرس

نحوه تصمیم گیری دادگاه پس از ادای سوگند توسط خوانده – بهترین وکیل اصفهان

نحوه تصمیم گیری دادگاه پس از ادای سوگند توسط خوانده

خلاصه رأی: اگر خواهان به دلیل فقدان دلیل اثباتی درخواست سوگند از خوانده داشته باشد و خوانده اقدام به ادای سوگند بر خلاف ادعای خواهان نماید، دادگاه باید در ماهیت دعوی حکم صادر کند و چنانچه قرار رد دعوی صادر نماید، دادگاه تجدید نظر آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی عودت می­دهد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۳۶

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی (ر.م.ی.) به طرفیت (ش. ع.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد عین طلاجات موجود در ۱۰ فقره فاکتور که خواهان مدعی است خوانده دعوی که همسر سابق ایشان می­باشد با مراجعه به مغازۀ ایشان اقدام به برداشتن عین طلاهای مذکور نموده است و به دلیل عدم ارایۀ مدارک و اسناد جهت اثبات ادعای خویش تقاضای ایتان سوگند خوانده را از دادگاه نموده که خوانده دعوی با ادای سوگند، ادعای خواهان را رد نمود؛ لذا به استناد ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (ر. م. ی.) به طرفیت خانم (ش. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۸۷۴-۳۰/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۰دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده تجدیدنظر به استرداد عین طلاجات به استناد ده فقره فاکتور وارد می­باشد؛ زیرا خواهان به لحاظ فقد دلیل اثباتی و انکار خوانده جهت اثبات ادعا به سوگند خوانده استناد کرده و دادگاه بدوی به استناد مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قرار ایتان سوگند خوانده راصادرکرده لیکن پس از سوگند خوانده بر عدم صحّت ادعای خواهان مرجع بدوی علی­رغم رسیدگی ماهیتی، قرار رد دعوی صادرکرده نظر به اینکه دعوی از حیث مقررات شکلی به نحو صحیح طرح شده و موضوع اقتضای رسیدگی ماهیتی و صدورحکم داشته لذا مستنداً به بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می­شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

فارسیجانی – صوفی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com