قالب وردپرس

اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت – بهترین وکیل اصفهان

اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت

خلاصه رأی: اگر وکیل خواهان طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‏های مستقیم به اندازه کافی تمبر مالیاتی باطل نکرده باشد اخطار رفع نقص صادر می‏شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۵۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
اولاً؛ در خصوص در خواست آقای (م. ت. ر.) به وکالت از آقای (م. ت. ر.) به طرفیت آقای (س.ع.) مبنی برصدور قرار تأمین خواسته موضوع یک فقره چک بلا محل به شماره و تار یخ ۱۲۹۳-۹۸۸۱۱۲۳۷- ۲۵/۷/۹۰ به مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به عدم تودیع وجه به عنوان خسارت احتمالی در مهلت تعیین شده و اعلام وکیل درعجز موکل وی از پرداخـت آن به استناد ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‏گردد. این قرار قطعی است، ثانیاً؛ درخصوص دعوای اصلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ۱- شماره فوق‏الذکر و ۲- ۱۷۶۲۰۴ -۲۵/۷/۹۰ به مبلغ سیصد و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵) ریال عهده بانک پاسارگاد و خسارا ت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر‏به‏اینکه وکیل خواهان ضمن تقدیم دادخواست، تمبر مالیاتی را براساس تعرفه به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیات‏های مستقیم ابطال نکرده است و این مورد از موارد رفع نقص تلقی نمی‏گردد تا اخطار‏یه رفع نقص برای تودیع یا ابطال تمبر مالیاتی صادر شود، زیرا به صراحت ماده مذکور، وکالت وکیلی که تمبر مالیاتی را براساس تعرفه یا توافق بیش از تعرفه ابطال ننماید وکالت وی در هیچ‏یک از محاکم دادگستری قابل پذیرش نمی‏باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادخواست ممضی به امضای وکیل یادشده می باشد به استناد ماده فوق‏الذکر و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‏گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – صابر
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ت.ز.) به‏وکالت آقای (م. ت.ر.) به طرفیت آقای (س. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۸۳۹-۸/۹/۹۰ شعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه چک به‏شماره ۱۲۹۳و۹۸۸۱۱۲۳۷ -۲۵/۷/۹۰ صادرگردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه عدم پرداخت تمبر مالیاتی توسط وکیل مشمول ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‏باشد که به شرح ماده ۵۴ همان قانون صدور اخطار رفع نقص در آن خصوص ضروری و لازم بوده است و از سوی دادگاه بدوی بدین نحو اقدام نشده است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام مقتضی مبنی بر صدور اخطار رفع نقص و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه بدوی اعاده می‏نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است.

رئیس شعبۀ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

فارسیجانی – صوفی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com