قالب وردپرس

لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض – بهترین وکیل اصفهان

لزوم تعیین اسناد معارض در دعوی ابطال اسناد معارض

خلاصه رأی: در صورتی­که خواسته دعوی به طورکلی ابطال اسناد معارض با سند اعلامی باشد و به تعداد و مشخصات این اسناد اشاره­ای نشده باشد، خواسته غیر منجز بوده و قرار رد صادر می شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۲۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی ۱- آقای (ک. ح. م.) فرزند (س. ا.) ۲- (ح. س.) فرزند (ع. الف.) به‏طرفیت ادارۀ اوقاف و امور خیریه … به خواسته ابطال اسناد معارض که در بخشی از پلاک ۱۴۵۷/۲ بخش ۱۲ تهران توسط (الف. الف.) صادر شده است مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال مستنداً به مدارک پیوست اساساً صرف‏نظر از اینکه دعوی اقامه شده خواهان‏ها در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‏گردد یا خیر نظر به اینکه خواهان‏ها خواسته خود را به‏طور منجز و مشخص اعلام ننموده‏اند بدین توصیف که اساساً منظور و مقصود از اسناد معارض کدام سند با چه مشخصات و چه شماره و اینکه متعاقدین آن چه اشخاصی می‏باشند لذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان‏ها را با این کیفیت مطابق با موازین تشخیص نداده و در نتیجه به صدور قرار رد دعوی خواهان‏ها اظهارنظر می‏نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

رئیس شعبۀ ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میر دیلمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (ک. ح. م.) و (ح. س.) به طرفیت ادارۀ اوقاف و امور خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۲۷/۴/۹۰ صادره از شعبۀ ۸ دادگاه عمومی تهران که به‏موجب آن قرار رد دعوی ابطال اسناد معارض در بخشی از پلاک ۱۴۵۷/۲ بخش۱۲ تهران صادرگردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده باتوجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً طبق ماده۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

شامانی – نامدار

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com