قالب وردپرس

تعویض مبیع معیوب – بهترین وکیل اصفهان

تعویض مبیع معیوب

خلاصه رأی: اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجائیکه می بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۰۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. الف.) به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تعویض خودروی پژو روآ به شماره ۱۴۶ص۱۱ الف. ۳۳ به شماره شاسی ۲۸۵۴۷۴ و مطالبه خسارات ناشی از معیوب و غیر استاندارد بودن آن با احتساب هزینۀ دادرسی، بدین توضیح که یک دستگاه خودروی‏ پژو روآ از شرکت ایران خودرو خریداری و در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ تحویل گرفته و به موجب تأمین دلیل و فاکتورهای پیوست خودروی مذکور غیر استاندارد بوده و محور عقب خودرو با اتاق آن همخوانی ندارد و همین امر موجب لاستیک سایی و شانه خالی‏کردن خودرو و عدم کنترل آن و لرزش و زوزه اتاق می گردد و بارها به ایران خودرو مراجعه و قطعاتی از خودرو تعویض گردید و[لیکن] درست نشده است و ایران خودرو توجه ننموده است و حال تقاضای تعویض خودرو و هزینه‏های ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو و خواب آن را با احتساب هزینۀ دادرسی اعمّ از ابطال تمبر و کارشناسی را نموده است.سپس دعوی خود را نسبت به خسارات ناشی از غیر استاندارد بودن خودرو را طی لایحه‏ای مسترد نموده است دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن، نظر به اینکه خواهان طی لایحه‏ای دعوی خود را مسترد نموده است، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‏دارد و نسبت به تعویض خودرو و نظر به اینکه دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم به طور مستدل و کتبی و به طور صریح اعلام داشته محور عقب خودروی مذکور به میزان ۲ سانتی متر به سمت چپ نصب گردیده و این عیب از زمان تحویل خودرو وجود داشته و مؤثر در حرکت خودرو می‏باشد و خودرو تصادف ننموده است و غیر استاندارد بودن خودرو را احراز نموده است و از سوی شرکت ایران خودرو اعتراض شده که از نظر دادگاه ایراد و اعتراض مؤثری صورت نگرفته است و با اوضاع و احوال مغایرتی ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۴۱۴ قانون مدنی نظر به اینکه مبیع کلی بوده نه شخصی و در بیع کلی وظیفه بایع این است که کالای سالم تحویل مشتری دهد نه معیوب و در صورت عیب باید نوع سالم تحویل خریدار بدهد و [با استناد به] مواد ۴ و ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان حکم به محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان با احتساب هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‏باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مجرد
رای دادگاه تجدید نظر
شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۹۵۰-۲۸/۱۲/۹۰ شعبه۲۱۶ دادگاه عمومی (‏حقوقی) ‏تهران ‏که ‏مشعر ‏است ‏بر‏ محکومیت ‏تجدید ‏نظر خواه به تحویل یک دستگاه پژو روآ سالم و بدون عیب به خواهان بدوی با احتساب هزینۀ دادرسی با عنایت به اینکه رأی معترضٌ عنه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که سواری پژو به شماره ۱۴۶ ص ۱۱ الف. ۳۳ را به علت نقص در محور عقب دارای عیب ساختاری شناخته و مسئولیت آن را به عهده کارخانه سازنده دانسته است صادر گردیده لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن ایراد مؤثری به این نظریه نیست و تجدیدنظرخواه مکلّف بوده یک دستگاه خودروی سالم به آقای (م. الف.) تحویل دهد با وجود نقص فوق‏الذکر و چند مورد مراجعه تجدیدنظرخواه به نمایندگی‏های مجاز شرکت ایران خودرو ایراد مذکور مرتفع نشده است لذا شرکت ایران خودرو در قبال استرداد خودروی معیوب مکلّف به تحویل خودروی سالم است، علی‏هذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‏نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صفیری – امیری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com