قالب وردپرس

صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت از دولت – بهترین وکیل اصفهان

صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت از دولت

خلاصه رأی: در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۲۹

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی آقای (ف.م.) فرزند (ک.) به طرفیت ۱- ادارۀ…. و آقایان ۲- (ع. ص.)، ۳- (ش. الف.)، ۴-(ع. د.) ۵- (الف.ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت ۳ سال و ۹ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولاً؛ باعنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری وکارمندی با ادارۀ متبوع و دولت می‏باشد، لذا دعوی متوجه خواندگان دوم الی پنجم نمی‏باشد، با استناد به بند۴ ماده ۸۴ و ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خواندگان دوم الی پنجم صادر می-گردد، ثانیاً؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات مؤسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران – قاسم پور
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۸۵-۵/۲/۹۱ صادره از شعبۀ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه [و] پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نُه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‏باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‏ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‏اعتباری آن شود و بر نحوۀ رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتّب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی می‏باشد. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‏نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبۀ ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صفیری- امیری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com