قالب وردپرس

دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی – بهترین وکیل اصفهان

دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی

خلاصه رأی: دادگاه نمی‏تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی م.ن. به وکالت از ۱- ع.م. ۲- م.ب. به طرفیت غ.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه پذیرش درخواست خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان‌ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸-۶/۳/۱۳۹۱ مالکیت خواهان‌ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردید لذا دادگاه مستنداً به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی

در خصوص دعوی م.ن. به وکالت از ۱-ع.م. ۲-م.ب. به طرفیت غ.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می‌نماید که اولاً چون دلیل مالکیت خواهان‌ها مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ و ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ می‌باشد که طی مبایعه‌نامه‌های موصوف خواهان‌ها هر یک، یک و نیم دانگ سهم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان ج. و الف خریداری نموده‌اند بنابراین از آنجائی‌که مستند مذکور سند عادی است بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته ثانیاً جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی‌کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می‌نماید ثالثاً دعوی خلع ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود نه شخصی که خود را مالک و ذی‌حق در تصرف در حدود سهام خویش می‌داند. فلذا مستدلاً به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را غیر موجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۶۹-۲۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص [و] به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهدرای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صفیری –امیری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com