قالب وردپرس

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی – بهترین وکیل اصفهان

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

خلاصه رأی: اگر ثالث به واسطه مبایعه­نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می­گردد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم ( ز. ع.) فرزند (م.) و (ف.س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان …، موضوع پرونده اجرایی ۸۹/۲۳۶/۳۱۵ خواهان در دادخواست خویش به طرفیت خواندگان به مبایعه­نامه مورخه ۱۸/۱۱/۸۸ فیما­بین خود و سایر ورثه، حین­الفوت مرحوم (ق. س.) خانم­ها (ف.) و (ف.) آقایان (الف.) و (ف.) همگی (س.) استناد می­نماید و درخواست رفع توقیف از رقبۀ مزبور را می­نماید. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مبایعه­نامه استنادی، اقرار فروشنده (خوانده ردیف دوم) و اظهارات وکلای طرفین و موادی گواهی گواهان با احراز تقدم تاریخ مبایعه­نامه نسبت به توقیف ملک مذکور مستنداً به مواد ۵۰۲-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی در امور مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام دادگاه­ها در امور مدنی، حکم به رفع توقیف از ملک مذکور صادر و اعلام می­دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران – جاویدی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی خانم (ز. خ. ع.) با وکالت آقای (م. الف.) به طرفیت خانم (ه. ل.ع.) و (ف. س.) از دادنامه شمـــاره ۳۵۶ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سر قفلی مغازه واقع در بازار نبش میدان بازار کفاش­ها پرونده اجرایی ۲۳۶۱/۳۱۵ صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدّی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرّر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی­باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشاردادگاه

فرهبد – علی­محمدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com