قالب وردپرس

تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق – بهترین وکیل اصفهان

تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق

خلاصه رأی: تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاق صورت می‏گیرد، بنابراین قبل از طلاق زن مستحق تمام مهریه است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۵۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. ز.) با وکالت خانم( ب. ف.) به طرفیت آقای (ح. ع.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مهریه‏اش به تعداد ۲۵۰ سکه بهارآزادی و هزینۀ یک سفر حج عمره مقوم به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با توجه به اینکه طبق سند نکاحیه پیوست میزان صداق خواهان مطابق با خواسته‏اش بوده و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، چون تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاقش لحاظ می‏شود؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت تعداد ۲۵۰ سکه بهارآزادی و یک سفر عمره به عنوان اصل خواسته بابت مهریه مشارٌالیها در حق خواهان می‏نماید. این رأی حضوری بوده و در ظرف مهلت قانونی، قابل‏تجدیدنظر‏خواهی می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران – رضا پور خیری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (ح. ع.) به طرفیت خانم (م. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴- ۳۰/۳/۹۱ اصداری از شعبۀ ۲۷۰ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه در حق همسرش محکوم گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‏باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

فرهبد – علی محمد

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com