قالب وردپرس

اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک – بهترین وکیل اصفهان

اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک

خلاصه رأی: هنگامی که زوجین با هم زیر یک سقف زندگی می‏کنند، اصل بر پرداخت نفقه است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۷۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دادخواست (س. ف.) با وکالت خانم (ز. ک.) به طرفیت آقای (ه. ب. ب.) با وکالت (س. الف.) به خواستۀ الزام به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ تا تاریخ صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر نکاح‏نامه رسمی پیوستی، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرز است، لکن باتوجه به اینکه طبق اقرار وکیل طرفین زوجین تا ۱/۷/۹۰ در یک منزل و زیر یک سقف زندگی مشترک داشته که علی‏القاعده اصل بر پرداخت نفقه می‏باشد؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را تا ۱/۷/۹۰ غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر می‏گردد، لکن از ۱/۷/۹۰ خواسته خواهان را محرز دانسته و با توجه به اینکه ماهی چهارصد هزار تومان تعیین شده مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جمعاً خوانده را به پرداخت مبلغ ماهی چهارصد هزار تومان از تاریخ ۱/۷/۹۰ و خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای حکم منوط به وصول حقوق دولت و ابطال تمبر ماخذ محکوم به مازاد بر تمبر ابطال شده توسط خواهان می‏باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران – حمیدی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی خانم (س. ف.) به طرفیت آقای (ه.ب. ب.) از دادنامه شماره ۲۰۲۷- ۲۴/۱۱/۹۰ شعبۀ ۲۸۴ دادگاه عمومی و حقوقی (خانواده) که به موجب آن حکم به رد دعوای مطالبه نفقه از ۱/۱۰/۸۴ تا تاریخ ۱/۷/۹۰ و حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱/۷/۹۰ تا صدور حکم ( ۲۴/۱۱/۹۰ ) صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‏باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأئید می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

فرهبد – علی محمدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com