قالب وردپرس

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه – بهترین وکیل اصفهان

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه

خلاصه رأی: زوجه برای مطالبه اجرت‏المثل کارهای ایام زندگی مشترک باید اثبات کند که کارهای انجام شده بدون قصد تبرع و یا با دستور زوج بوده است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۲۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست (ف. ن. ن.) با وکالت (ف. گ. ص.) به طرفیت (م. م.) به خواسته مطالبه اجرت‏المثل ۲۱سال زندگی با جلب نظر کارشناسی و به انضمام هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل با توجه به شرح دادخواست و با توجه به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شده دلیل موجهی جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است مبنی بر اینکه کارها به قصد عدم تبرع و یا به دستور زوج بوده است لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد و بی‏حقی خواهان را صادر واعلام می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه‏های تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران – حسینی سعیداوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی خانم (ف. ن.) با وکالت خانم (ف. گ. ص.) به طرفیت آقای (م. م.) از دادنامه شماره ۵۸۵- ۲۷/۴/۹۱ شعبۀ ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است وارد نمی‏باشد؛ زیرا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‏باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

فرهبد – علی محمدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com