قالب وردپرس

ملازمه تقاضای اجرت المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع – بهترین وکیل اصفهان

ملازمه تقاضای اجرت المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع

خلاصه رأی: برای این که دعوای اجرت‏المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۵۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از ۱- آقای (ح. ذ.) ۲- آقای (م. ذ.) ۳- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع‏الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‏المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان‏ها به انضمام خسارات دادرسی و حق‏الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال.

نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد نظر مستند به دلیل قانونی نیست و با توجه به محتویات پرونده به نظر می‏رسد مالکیت وی به میزان ۵/۱ دانگ باشد مقرر گردید که نامبرده جهت ارایۀ دلیل قانونی در این خصوص اقدام نماید و دادگاه متعاقباً در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ دستور استعلام وضعیت ثبتی را صادر نمودند که النّهایه اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران به شرح پاسخ شماره ۴۲۹۸۲ مورخ ۹/۹/۹۰ اعلام نمودند که میزان مالکیت آقای (ج. ذ.). به میزان سه دانگ و آقایان (ح. ع. الف. ج. ک.) و (ق.ع. ج. ک.) هریک به میزان ۵/۱ دانگ نسبت به پلاک ثبتی ۲۵۳۳ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی مجزا از پلاک ۸۴۴ بخش ۱۰ تهران می‏باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً؛ مالکین مال مشاع باید مطابق مقررات ماده ۵۷۶ از قانون مدنی، نحوه ادارۀ مال مشاع را مشخص نمایند ولی پس از موت مورث خواهان‏ها این اقدام صورت نگرفت، ثانیاً؛ مطالبه اجرت‏المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره؛ ولی این‏گونه عمل نشد، ثالثاً؛ خوانده در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی ادعای خواهان‏ها را نپذیرفتند. لذا ضمن عدول از ارجاع امر به کارشناسی که توسط رئیس محترم وقت دادگاه صورت گرفت به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‏گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‏ها باوکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامۀ شماره۹۰/۹۴۹ صادره از شعبه۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به‏ بطلان ‏دعوی خواهان‏های بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده بر میزان سهمی خود بر پلاک ثبتی متنازعٌ فیه تصرّف داشته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان‏ها دلیلی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده در تصرف تجدیدنظرخواهان‏ها ارائه ننموده‏اند و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده آقای (م. ذ.) در پلاک ثبتیِ مورد نزاع نیز تصرّف داشته است که احد از ورثه مرحوم (ج. ذ.) می‏باشد، صرف‏نظر از استدلال دادگاه بدوی، وارد نمی‏باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‏پسندی که نقض و بی‏اعتباری دادنامه معترضٌ-عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‏یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، دادگاه ادّعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می-داند و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مــدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس‏ شعبه ۱۳‏ دادگاه‏ تجدیدنظر ‏استان‏ تهران – مستشار دادگاه

حجازی فر – فهیمی گیلانی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com