قالب وردپرس

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد – بهترین وکیل اصفهان

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد

خلاصه رأی: دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ ۸/۹/۸۴ با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه ۸۸/۵۶۶ شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ ۸/۹/۸۴ طی دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۰/۴/۸۸ حکم به الزام خواهان­های فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه­نامه مذکور صادر نموده­اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و توجّهاً به اصل لزوم قراردادها حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می­کند. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی (ع. م.) به وکالت از طرف آقای (ع. ح) و خانم (ر. ش.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۸۷۹ مورخ ۱۲/۹/۹۰ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان­ها از حیث درخواست تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ ۸/۹/۸۴ نظر به محتویات پرونده و لوایح وکلای طرفین در مرحله بدوی و تجدید نظر و با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره ۵۴۷ مورخ ۱۰/۴/۸۸ شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تأیید صحّت و لزوم قرارداد مورخ ۸/۹/۸۴ حکم به انتقال بیع با تنظیم سندرسمی به نام تجدید نظرخوانده صادر شده و دادنامه مزبور کماکان به اعتبار خود باقی است و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهان دلیلی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضٌ­عنه را ایجاب نماید ابراز نکرده­اند و دادنامه مزبور از حیث جری تشریفات دادرسی و نحوه استدلال نیز بلااشکال به نظر می­رسد و خدشه­ای بر آن وارد نیست، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – رحیمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com